Science & Technology Development Journal: Science of the Earth & Environment https://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee <p><span id="result_box" class="" lang="en"><span title="Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PTKH&amp;CN) của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập từ năm 1997, ra số đầu tiên vào tháng 1 năm 1998. Từ năm 2006 Tạp chí đã"><strong>Science and Technology Development Journal</strong> (STDJ), Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) was established in 1997. And the first issue was published in January 1998 with </span><span title="đăng ký mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-0128.">ISSN 1859-0128. </span><span title="Từ đó cho đến nay, Tạp chí PTKH&amp;CN đã trở thành diễn đàn khoa học quan trọng nhất của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh của ĐHQG-HCM và cũng là diễn đàn khoa học công nghệ đáng tin cậy của">Since then, STDJ has become the most important scientific forum of scientists from VNU-HCM as well as</span><span title="nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học khác tại Việt Nam."> other universities. </span><span title="Tạp chí đã trải qua 20 năm phát triển và đã trở thành nhịp cầu giao lưu khoa học, cũng như làm phong phú tài liệu tham khảo cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ĐHQG-HCM nói riêng và các Trường đại">The magazine has undergone 20 years of development and has become a bridge for scientific exchanges, as well as enriching reference materials for the faculty, doctoral students, students of VNU-HCM in particular and other universities, institutes... </span></span></p> <p><span class="" lang="en"><span title="Tạp chí đã trải qua 20 năm phát triển và đã trở thành nhịp cầu giao lưu khoa học, cũng như làm phong phú tài liệu tham khảo cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ĐHQG-HCM nói riêng và các Trường đại"><strong>Science &amp; Technology Development Journal - Science of The Earth &amp; Environment</strong> (STDJSEE) (2588-1078) is a sister journal of <span id="result_box" class="" lang="en"><span title="Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PTKH&amp;CN) của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập từ năm 1997, ra số đầu tiên vào tháng 1 năm 1998. Từ năm 2006 Tạp chí đã">Science and Technology Development Journal since 2017. This <span title="Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế luật và Khoa học Quản lý, Khoa học Trái đất và Môi trường tương ứng với 5 chuyên san chuyên ngành của Tạp chí.">specialized</span> journal will focus on to Science of The Earth &amp; Environment. </span></span></span></span></p> <p><span class="" lang="en"><span title="Tạp chí đã trải qua 20 năm phát triển và đã trở thành nhịp cầu giao lưu khoa học, cũng như làm phong phú tài liệu tham khảo cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ĐHQG-HCM nói riêng và các Trường đại"><span class="" lang="en"><span title="Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PTKH&amp;CN) của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập từ năm 1997, ra số đầu tiên vào tháng 1 năm 1998. Từ năm 2006 Tạp chí đã">This journal will be published 2 issues per year. </span></span></span></span>&nbsp;</p> en-US <p>Copyright The Author(s) 2018. This article is published with open access by Vietnam National University, Ho Chi Minh city, Vietnam. This article is distributed under the terms of the&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)</a> which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited.&nbsp;</p> pvphuc@vnuhcm.edu.vn (Prof. Le Thanh Hai, PhD.) chuyensankhtdmt@hcmier.edu.vn (Support Team) Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60