Quỳnh, Phạm, Chu Mai, Đỗ Vân, Phạm Ánh, Huỳnh Duyên, Vũ Khuê, Nguyễn Tâm, Nguyễn Hằng, Lê Oanh, Nguyễn Vũ, and Bằng Hồ. 2022. “Calculating and Building a Map of Emissions from Industrial Activities in Vinh Phuc Province”. Science & Technology Development Journal: Science of the Earth & Environment 5 (S3), 25-39. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjsee.v5iS3.682.