QUỲNH, P.; MAI, C.; VÂN, ĐỖ; ÁNH, P.; DUYÊN, H.; KHUÊ, V.; TÂM, N.; HẰNG, N.; OANH, L.; VŨ, N.; HỒ, B. Calculating and building a map of emissions from industrial activities in Vinh Phuc province. Science & Technology Development Journal: Science of the Earth & Environment, v. 5, n. S3, p. 25-39, 30 jun. 2022.